108 Names of Lord Venkateswara, Shree Venkateswara Ashtottara Shatanamavali

108 Names of Lord Venkateswara, Srinivasa
 1. Om Sri Venkateshaaya Namah।
 2. Om Srinivasaaya Namah।
 3. Om Lakshmi Pathaye Namah।
 4. Om Anaamayaaya Namah।
 5. Om Amruthamshaaya Namah।
 6. Om Jaga dwandhyaaya Namah।
 7. Om Govindaaya Namah।
 8. Om Shaswathaaya Namah।
 9. Om Prabhave Namah।
 10. Om Sheshadri nilayaaya Namah।
 11. Om Devaaya Namah।
 12. Om Keshavaaya Namah।
 13. Om Madhusudhanaaya Namah।
 14. Om Amruthaaya Namah।
 15. Om Mahdavaaya Namah।
 16. Om Krishnaaya Namah।
 17. Om Sri haraye Namah।
 18. Om Gnanapanjaraaya Namah।
 19. Om Srivathsa vakshase Namah।
 20. Om Sarveshaaya Namah।
 21. Om Gopalaaya Namah।
 22. Om Purushothamaaya Namah।
 23. Om Gopishwaraaya Namah।
 24. Om Parasmai Jyothishey Namah।
 25. Om Vaikunta pathaye Namah।
 26. Om Avyayaaya Namah।
 27. Om Sudha thanave Namah।
 28. Om Yadhavendraaya Namah।
 29. Om Nithya yavvana roopavathe Namah।
 30. Om Chaturvedaathnakaaya Namah।
 31. Om Vishnave Namah।
 32. Om Atchyuthaaya Namah।
 33. Om Padmini priyaaya Namah।
 34. Om Dharaa pathaye Namah।
 35. Om Sura pathaye Namah।
 36. Om Nirmalaaya Namah।
 37. Om Deva poojithaaya Namah।
 38. Om Chaturbhujaaya Namah।
 39. Om Chakradharaaya Namah।
 40. Om Thridhaamne Namah।
 41. Om Thrigunashrayaaya Namah।
 42. Om Nirvikalpaaya Namah।
 43. Om Nishkalankaaya Namah।
 44. Om Niranthakaaya Namah।
 45. Om Niranjanaaya Namah।
 46. Om Niraabhaasaaya Namah।
 47. Om Nithya thrupthaaya Namah।
 48. Om Nirgunaaya Namah।
 49. Om Nirupadravaaya Namah।
 50. Om Gadhadharaaya Namah।
 51. Om Sharngjapaanaye Namah।
 52. Om Nandhakine Namah।
 53. Om Shankadhaarakaaya Namah।
 54. Om Aneka Moorthaye Namah।
 55. Om Avyakthaaya Namah।
 56. Om Kati hasthaaya Namah।
 57. Om Varapradhaaya Namah।
 58. Om Anekaathmane Namah।
 59. Om Dheenabhandhave Namah।
 60. Om Aartha lokaabhaya pradhaaya Namah।
 61. Om Aakaasharaaja varadhaaya Namah।
 62. Om Yogihruthpadma mandiraaya Namah।
 63. Om Damodharaaya Namah।
 64. Om Jatgathpaalaaya Namah।
 65. Om Paapaghnaaya Namah।
 66. Om Bhakta vathsalaaya Namah।
 67. Om Thrivikrayamaaya Namah।
 68. Om Shinshumaaraaya Namah।
 69. Om Jatamukuta shobhithaaya Namah।
 70. Om Shanka madhyollnmandhakim-kinyaadhya karandakaaya Namah।
 71. Om Neela meghashyama thanave Namah।
 72. Om Bilva pathrarchana priyaaya Namah।
 73. Om Jagadhvapine Namah।
 74. Om Jagathkarthre Namah।
 75. Om Jagathsaakshine Namah।
 76. Om Jagath pathaye Namah।
 77. Om Chinthithaardha pradhaaya Namah।
 78. Om Jishnave Namah।
 79. Om Dhasharhaaya Namah।
 80. Om Dhasharoopavathe Namah।
 81. Om Devakinandhanaaya Namah।
 82. Om Shouraye Namah।
 83. Om Haayugreevaaya Namah।
 84. Om Janardhanaaya Namah।
 85. Om Kanya shravana tharejyaaya Namah।
 86. Om Pithambhara dharaaya Namah।
 87. Om Anaghaaya Namah।
 88. Om Vanamaaline Namah।
 89. Om Padmanaabhaaya Namah।
 90. Om Mrugayaasaktha maanasaayane Namah।
 91. Om Ashwaroodaya Namah।
 92. Om Khadgadharine Namah।
 93. Om Dhanarjana samuthsukaaya Namah।
 94. Om Ghanasaara sanmadhya kasturi-Thilakojwala Namah।
 95. Om Sachithaananda roopaaya Namah।
 96. Om Jagan magala daayakaaya Namah।
 97. Om Yagna roopaaya Namah।
 98. Om Yagna Bhokthre Namah।
 99. Om Chinmayaaya Namah।
 100. Om Parameshwaraya Namah।
 101. Om Paramardha Pradhaya Namah।
 102. Om Shanthaaya Namah।
 103. Om Shrimathe Namah।
 104. Om Dhordhanda vikramaaya Namah।
 105. Om Parathparaya Namah।
 106. Om Parasmai Bhrahmane Namah।
 107. Om Sri vibhave Namah।
 108. Om Jagadeswaraya Namah।

Iti ShreeVenkatesaya ashtottara shatanaamavali Samaptam

venkateswara balaji names

Ashtottara Shatanamavali Pages

Get it on Google Play

Our 108 Ashtottara Shatanamavali App available on Google Play. Free!